Hållbarhet
Sittab bidrar till FN:s globala Mål 8

Sittab bidrar till FN:s globala Mål 8

Vårt hållbarhetsåtagande

Sittab, som en integrerad del av Addtech, förbinder sig till en omfattande hållbarhetsstrategi som omfattar planetära, sociala och ekonomiska aspekter. Denna rapport presenterar företagets engagemang för hållbarhet och dess konkreta initiativ för att minska miljöpåverkan, främja socialt ansvar och säkra ekonomisk hållbarhet.

Planet – vårt miljömässiga ansvarstagande

Kemikaliehantering och miljövänliga alternativ

För att minimera påverkan på miljön har Sittab implementerat en avancerad molnbaserad kemikaliehanteringstjänst. Denna plattform möjliggör en noggrann hantering av kemikalieanvändning, och den har varit instrumental i övergången till mer hållbara alternativ. Genom att aktivt undersöka och införliva miljövänliga kemikaliealternativ arbetar vi för att minska risken för negativa miljöeffekter.

Energi- och resurseffektivitet

Sittab har vidtagit åtgärder för att förbättra sin energieffektivitet genom att migrera till LED-belysning i sina lokaler. Dessutom har företaget etablerat en laddinfrastruktur för elbilar, vilket inte bara främjar en övergång till renare energialternativ utan även bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Cirkulär ekonomi via materialåtervinning

Företaget har gjort framsteg mot att implementera cirkulära ekonomiska rutiner genom återanvändning av emballage och packmaterial. Detta minskar avfallet och främjar återanvändning och på så sätt bidrar Sittab till att minska den totala resursförbrukningen och avfallsproduktionen.

Avfallshantering och sortering

Sittab har engagerat sig i en effektiv avfallshantering genom etablerandet av en specialiserad miljöstation för avfallssortering. Genom korrekt sortering och hantering av avfall minskar företaget sin negativa inverkan på miljön och främjar en mer hållbar avfallshantering.

People – Socialt Ansvarstagande

Medarbetarvälbefinnande och personalförmåner

För oss är medarbetarnas välbefinnande en central faktor i företagets hållbarhetsstrategi. Genom att erbjuda generösa personalförmåner, inklusive hälso- och välbefinnandeinitiativ, visar företaget sitt åtagande att skapa en arbetsmiljö som främjar anställdas hälsa och livskvalitet.

Arbetsplatsdesign och arbetsmiljö

Företaget har investerat i en modern arbetsplatsdesign med ljusa och fräscha lokaler, vilket inte bara främjar produktivitet och kreativitet utan även skapar en trivsam arbetsmiljö. En stimulerande arbetsmiljö har positiv verkan för våra medarbetares engagemang och välbefinnande.

Gym- och fritidsmöjligheter

För att främja en hälsosam livsstil och balans mellan arbete och fritid har Sittab installerat ett gym i sina lokaler. Denna anläggning erbjuder anställda möjligheter till fysisk aktivitet och bidrar därmed till att skapa en hälsosam och engagerad arbetsstyrka.

Profit – Ekonomiskt ansvarstagande

Lönsamhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet

Sittabs hållbarhetsstrategi strävar efter att balansera ekonomiskt välstånd med ansvar gentemot planet och människor. Genom att följa sunda affärsprinciper och integrera hållbarhetsmål i företagets långsiktiga strategi, strävar Sittab efter att säkra ekonomisk stabilitet och framgång på lång sikt.

Sittab och Addtech stödjer globala initiativ

Addtech omfamnar FN:s 2030-agenda och integrerar de internationella målen i vår bedömning av hur vi påverkar hållbar utveckling, både i positiv och negativ bemärkelse. Våra företag har en positiv inverkan på främjandet av de globala målen genom att tillhandahålla teknologiska innovationer och varor som spelar en väsentlig roll i omställningen mot mer ekologiskt hållbara samhällen och industrier.

Läs mer

Våra mål inför 2030 vägleder oss i vår utveckling

Addtech och Sittab har mätbara och tidsbundna mål inom tre fokusområden, vilket tydligt visar vår ambition och riktning. Genom att bygga starka partnerskap med olika aktörer säkrar vi utvecklingen mot våra 2030-mål och bidra samtidigt  positivt till utvecklingen av de globala utmaningar inom hållbarhet. Vi tar vara på möjligheter för att aktivt bidra i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och industri.

Hållbar affär

Genom att erbjuda tekniklösningar som bidrar till våra kunders omställning och utveckling vill vi skapa hållbara affärer.

Hållbar organisation

Genom en jämställd och klimatsmart verksamhet vill vi skapa en attraktiv och hållbar organisation.

Hållbar leverantörskedja

Genom strukturerade leverantörsuppföljningar vill vi främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion för en hållbar leverantörskedja.

Sittabs hållbarhetsåtagande, baserat på hörnstenarna Planet, People och Profit, illustrerar företagets integrerade strategi för att uppnå omfattande hållbarhet. Genom att införliva dessa principer i företagskulturen och agera i enlighet med bästa praxis inom industrin, visar Sittab vägen för en mer hållbar framtid inom den globala industrisektorn.

Produkter

Utforska vårt sortiment av ergonomiska produkter

Läs mer

Läs mer

Varför Sittab

Vi förbättrar arbetsmiljön för professionella förare.

Läs mer

Läs mer

Nyheter

Aktuella händelser och event

Läs mer

Läs mer